העסקת בני נוער בחופשת הקיץ

העסקת בני נוער בחופשת הקיץ

חופשת הקיץ החלה, וחלק ניכר מבני הנוער יחלו לעבוד בתקופה זו במקומות עבודה ברחבי הארץ.

על עבודתם של בני הנוער חלים דיני העבודה, כפי שהם חלים על עבודתם של כל העובדים הבוגרים במשק. בחלק מהזכויות בדיני העבודה מוענקות הגנות מיוחדות לבני הנוער, ובחלק אחר ניתנות לבני הנוער זכויות מוקטנות, המביאות בחשבון את היכולות המוגבלות של בני הנוער להתחרות בשוק העבודה.

המסגרת הנורמטיבית להעסקת בני נוער מוסדרת בחוק עבודת הנוער, אשר שם במרכזו את הנער/ה וקובע הוראות ברורות לגבי דרך העסקתם תוך הטלת קנסות ועונשים למעסיקים אשר יפרו את הוראותיו.

ההסדרים העיקריים החלים על העסקת בני נוער בחופשת הקיץ:

1. גיל העסקת בני נוער

חוק עבודת נוער אוסר להעסיק בתקופה של חופשה מלימודים רשמית, בני נוער מתחת לגיל 14 שנה.

נער שמלאו לו 14 שנה וטרם מלאו לו 15 שנה, מותר להעסיקו בתקופת חופשת הלימודים הרשמית בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו.

בעבודות מסוכנות מסוימות, אין להעסיק בני נוער גם אם מלאו להם 15 שנה ולא חל עליהם חוק לימוד חובה.

בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום – אין להעסיק נער שטרם מלאו לו 15 שנה. בעניין זה בהעסקת בני נוער מתחת לגיל 15 שנה, יש לקבל היתר מיוחד ממשרד התמ"ת וחלים כללים מיוחדים לעניין תנאי העסקה ושעות העסקה.

2. האישורים הנדרשים להעסקת בני נוער

חוק עבודת הנוער מטיל על המעביד לדרוש מבני הנוער להוציא בלשכת התעסוקה באזור בו הם יועסקו פנקס עבודה. בבואם ללשכת התעסוקה על בני הנוער להצטייד בתעודת זהות, אישור רפואי מרופא משפחה ובשתי תמונות. על פנקס העבודה להימצא במקום העבודה.

בעבודות מסוימות יש לקבל אישור מיוחד של רופא תעסוקתי כתנאי להעסקת הנער או הנערה.

3. שעות עבודה ומנוחה וחופשה שנתית

חוק עבודת הנוער קובע כי בני נוער לא יעבדו יותר מ – 8 שעות ליום ו – 40 שעות עבודה לשבוע.

למרות האמור לעיל, במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ-8 שעות עבודה ליום, אזי, יכול שיועסק הנער עד 9 שעות ליום עבודה, ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות עבודה.

אין להעסיק בני נוער במנוחה השבועית (לגבי נער יהודי – יום השבת; לגבי נער שאיננו יהודי – את יום השבת או את היום הראשון או את היום השישי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועי שלו). אין להעסיק בני נוער בשעות נוספות.

4. הפסקות

חוק עבודת הנוער מחייב את המעסיק ליתן לבני הנוער הפסקה בת 45 דקות לפחות למנוחה ולסעודה ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של 1/2 שעה לפחות.

הפסקת עבודה תינתן לבני נוער המועסקים מעל ל – 6 שעות עבודה ביום.

הפסקת העבודה הינה על חשבון בני הנוער, וחשוב לציין זאת בפניהם לפני תחילת עבודתם.

5. עבודת לילה

בין השעות 22:00 בערב ועד ל – 08:00 בבוקר אין להעסיק בני נוער שגילם מתחת לגיל 16; ובין השעות 22:00 בערב ל – 06:00 אין להעסיק בני נוער שגילם הוא 16 עד 18, אלא לפי היתר בהתקיים נסיבות מיוחדות, וזאת גם לא יאוחר מהשעה 23:00.

6. רישום שעות עבודה

החוק קובע כי חלה על המעסיק חובה לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער.

במידה והרישום נעשה באמצעי שאינו מכאני או אלקטרוני, יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה בחתימת הנער/ה והמעביד.

7. שכר עבודה

על פי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, עובד זכאי לשכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום.

בתקנות נקבע כי שכר העבודה לבני נוער ישולמו באחוזים משכר המינימום הקבוע בחוק, בהתאם לגילו של העובד.

שכר המינימום לשעה מחושב לפי חודש עבודה בן 173 שעות בלבד, ועבודה של 40 שעות בשבוע נחשבת למשרה מלאה.

8. הוצאות נסיעה

בנוסף לשכר העבודה, יש לשלם לבני הנוער הוצאות נסיעה הדרושות להם בכדי להגיע למקום עבודתם וזאת עד לסכום של 22.70 ש"ח ליום עבודה.

הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו.

9. ימי חופשה

מכסת ימי החופשה לבני הנוער גדולה מזו הניתנת לבוגר והיא – 18 יום בשנה לעומת 14 יום לבוגר.

בני נוער אשר יעבדו רק בחופשת הקיץ, יהיו זכאים למכסת 18 ימים המוכפלת במספר ימי עבודתם חלקי 240.

אם במשך עבודתם של בני הנוער לא ניתנה להם חופשה בתשלום, יש לשלם להם בסיום עבודתם פדיון ימי חופשה.

10. חוק הודעה לעובד

על המעסיק למסור לנער הודעה בכתב, שבה יפורטו תנאי העבודה של הנער, וזאת לא יאוחר משבעה ימים מהיום שהנער התחיל לעבוד אצלו. על הודעה לכלול בין היתר: זהות המעביד והעובד. תאריך תחילת העבודה ומשך תקופת העבודה. עיקרי התפקיד של העובד, פרטי שמו ותפקידו של הממונה הישיר על העובד וגובה השכר.

11. עבודות אסורות

תקנות עבודת הנוער, קובעות הגבלות ואיסורים על העסקת בני נוער בעבודות מסוימות, בין השאר על עבודה עם גורמים מכניים ואחרים, על עבודה עם מכונות ומיתקנים מסוימים, על עבודה עם גורמים פיזיקליים, על עבודה עם גורמים כימיים, על עבודה עם גורמים ביולוגיים ועוד.

לסיכום

העסקת נוער בניגוד להוראות חוק עבודת הנוער, לא תוכל לפטור את המעביד מתשלום שכר העבודה או מכל תשלום אחר, שבני הנוער זכאים לו עבור עבודתם, עקב עבודתם ולפי כל דין.